Founder members

Arjun Kumar
Raj Kumar Gandhi
Shantanu Pandey
Anant Kumar
Udit Kumar
Rahees Khan
Arpit Sharma
Kasif Naqvi


Ex teammates which were founder members

Peeyush Mathur
Bharat Tirthani
Shweta Sharma
Anjali Sharma
Frank Lei
Vaibhav SharmaAdvisory Board members

Arjun Kumar
Frank Lei
Yogendra Durlabji
Basav Mukherjee