Founder members

Arjun Kumar
Frank Lei
Raj Kumar Gandhi
Shantanu Pandey
Anant Kumar
Udit Kumar
Rahees Khan
Vaibhav Sharma
Arpit Sharma
Kasif Naqvi


Ex teammates which were founder members

Peeyush Mathur
Bharat Tirthani
Shweta Sharma
Anjali Sharma


Advisory Board members

Arjun Kumar
Frank Lei
Yogendra Durlabji
Basav Mukherjee